Page 13 - A9R43C1.tmp.pdf
P. 13

Ε ΚΤΙΘΕ Τ Α Ι ΣΤ Ο Υ Σ Θ ΑΛΑΣΣΙΟ ΥΣ ΑΝΕΜ Ο Υ Σ ΜΕ ΧΡΙ Κ Α Ι Γ Ι Α 4 ΜΗΝΕΣ

            ΩΣΤΕ ΝΑ Κ ΑΛΛΙΕ ΡΓ ΗΘΕ Ι Ε ΝΑΣ Κ Α ΦΕΣ ΜΕ ΠΙΟ ΠΛ Ο ΥΣΙΟ ΣΩΜΑ .

            Ξ Ε Ρ Ο Υ ΜΕ ΠΩΣ ΣΑΣ ΑΚ Ο Υ Γ Ε Τ Α Ι . Ο ΜΩΣ Ε Χ Ε Ι ΥΠΕ ΡΟ ΧΗ Γ Ε ΥΣΗ .                       FO R T I S S I O LU N G O

                      Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Σ Κ Α Ι ΜΕ Γ Ε Μ Α ΤΟ Σ Ω Μ Α                                     WEMMM AKEAKEAKAKA
                                     WEM
                                     WEM
                                     WEM
                                     WEM
                              HE
                    N E S PRE SS OSS OSOOOO .C O.C O.C OCOCO.C O.C O.C OO M/ TM/ TM/ TM/ TM/ TMM HE WEM
                                     WEM
                              HE CCCEECECCCC HOHOIHOHOHOHOHOIOI CCESCESCESCECESCESCE
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18