Page 16 - A9R43C1.tmp.pdf
P. 16

IMAGIN E                                                 1 ‡»Áƾ
                                                 ¡¼ ˹¿Ä¼ ½¼Î¸ÕÊÉϼÄ
                                                 ÎÏÃÉ ÏÀÓÉÊÇʸ¼
                                                 ÏÑÉ ËÄÀÕÊÃÇÀÆÏÍÄÆÌÉ
                                                 ÈÀϼÏÍÊ˶ÑÉ

                                                 2 ”ÍÂÇÂÏľÐѹÔ
                                                 ŽÉ¼ÈÀϼ¿¸¿ÀÄ
           1        2   3       4                  ϼ ¿À¿Êȶɼ Æ¼Ä ¿¸ÉÀÄ
                                                 ÀÉÏÊÇ¶Ò Âļ ÏÃÉ Æ¸ÉÃÎÃ
                                                 Îϼ ˹¿Ä¼ Æ¼Ä ÎÏÄÒ
                                                 ¿¼ÂƜÉÀÒ
                                                 3 ”˸ÏÄÂƾ
                                                 ¡Ê Æ»ÆÇÑȼ Á¹ÍÏÄÎÃÒ
                                                 ÈÀϼÏͶËÀÄ ÏÃÉ ÏœÎà ÎÀ
                                                   6OLT

                                                 4 –ÉÂÈÑÏ ȽÈÉÓʾ
                                                 ” ¼Ë¹¿Êη ÏÊÔ
                                                 ¿Ä¼½¼ÐȸÕÀÏ¼Ä ½œÎÀÄ
                                                 ¿ÄÀ˼ÁÌÉ

                                                 5 ™Í¾Ñ¾ÏºÂÔ
                                                 »Ê È˼ϼ͸ÀÒ ÇÄиÊÔ
                                                 ËÊÇÔÈÀÍÌÉ ÀżÎÁ¼Ç¸-
                                                 ÕÊÔÉ ¼Ë¹¿ÊÎà   6OLT

                                                 6 ÆÐÒÅѹÏÂÔ
                                                 ©É¼ ÈÄÆÍÊÏÎ¸Ë ÔËÊÇÊ-
                         5  6  7    8      9         ¸ÕÀÄ ÏÄÒ ¼ËÊÎϜÎÀÄÒ
                                                 7 ™žÑƾ
                                                 –œÈÀÍÀÒ ÏÍÄοĜÎϼ-
                                                 ÏÃÒ ¼ËÀÄƹÉÄÎÃÒ
                                                 8 ƒ¾ÄȞËÂÔ
                                                 —ËÊÍÊ»É É¼ ËĜÎÊÔÉ
                                                 ɼ Ïͼ½·ÅÊÔÉ Æ¼Ä É¼
                                                 ÎËÍÌÅÊÔÉÛ
                                                 9 ˜ÂϾºÂÔ
                                                 4Ê ÈÔÍÈ·ÂÆÄ ÎÔÉ¿¶ÀϼÄ
                                                 ÈÀ ÏÊ ÎÃÈÀ¸Ê Á¹ÍÏÄÎÃÒ
                                                 ȹÉÊ ÏÊÔ

          Ò»ØÅÉ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ÓÔÏ Ð¢ÔÖÍÁ ÅÎÁÌÌ¢Ó- ¤ »ÌÅÇØÏ× ÔÏÙ ÂÉÏÎÉËÏÀ ÁÙÔÏÀ ÅÎÔ¾ÍÏ٠ǽÎÅÔÁÉ Í»ÓÖ
          ÓÏÎÔÁ× ÍÅ ÔÁØÀÔÈÔÁ ÔÁ ÍÉËÒÏÓËÏÐÉË¢  ÁÌÇÏÒ½ÕÍÖÎ ŽÔÏ ËÅÆ¢ÌÉ ÔÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ËÒÙÍÍ»ÎÅ× ÄÀÏ  —ÄÆÍÊÎÆÊËÄƹ ¼Çǜ
          »ÊÉ Ð¾ÄÉÁ ÔÏÙ ÅÎÑ ÔÁ Í¢ÔÉÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉ- ÍÉËÒÏÓËÏÐÉË»× Ë¢ÍÅÒÅ× ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÁÉÓÕÈÔ¼ÒÅ× ÓÔÈÎ ËÏÉÌÉ¢  ¶ÅÔËÉÊ ¡Ê ‘ÄÊÉÄƹ
                                                 —ÔÍÈ·ÂÆÄ ¿Ä¼Ð¶ÏÀÄ
          ÅÒÇ¢ÚÏÎÔÁÉ ÔÏΠ˾ÓÍÏ ÇÀÒÖ ÔÏÙ †ÀÏ  ÔÏÙ ËÁÉ ÁÎÁÍÅÔÁľÔÅ× ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÈ× 9Á оÄÉÁ ÔÏÙ  ËÇÃÐÌͼ ÏÀÓÉÊÇÊ-
     ¦ ÍÉËÒ»× ËÅÒÁ½Å× ÊÅÐÒÏ¢ÌÌÏÙÎ Áо ÔÏ    ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÍÅ ÐÉÅÚÏÈÌÅËÔÒÉËÏÀ× ÍÅÔÁÔÒÏÐÅ½× ÅÎÑ ÔÒÉÓÄÉ¢- ÂÄÌÉ Æ¼Ä ¼ÉÏĿ͜
     ËÅÆ¢ÌÉ ÔÏÙ ËÁÉ ÍÉÁ ØÒÙÓ¼ ÔÏͼ ÄÉÁÔÒ»ØÅÉ ÔÏ ÍÁÀÒÏ  ÓÔÁÔÏÉ ÁÇÖÇϽ ÄÉÁÐÅÒÎÏÀÎ ÔÏ ÓÑÍÁ ÔÏÙ ¹ÌÁ ÁÙÔ¢ ÅÐÉÔÒ»- ¹ËÑÒ ¼ÆÍĽÌÒ Æ¼Ä ÏÊ
     ÔÏÙ ÓÑÍÁ ¦Ï ÈÌÅËÔÒÉ˾ ÒÅÀÍÁ ÐÅÒ΢ Áо ÄÀÏ ÍÉ- ÐÏÙÎ ÓÔÏ ÒÏÍÐÏÔÉ˾ ÍÙÒͼÇËÉ ÎÁ ÂÌ»ÐÅÉ ÎÁ ÐÅÒÐÁÔ¢ÅÉ  ËͼÂȼÏÄƹ ¶ÉÏÊÈÊ
     ËÒÏÓËÏÐÉË¢ ËÁÌÑÄÉÁ ÐÏÙ ÍÏÉ¢ÚÏÙÎ ÍÅ ÁÎÁÔÏÍÉ˼  ÎÁ ÍÐÏÒŽ ÎÁ ÔÒÁ¼ÊÅÉ ÁÎÔÉËŽÍÅÎÁ ËÁÉ ÎÁ ÔÁ ÓÈËÑÓÅÉ  ÔÄÊÐÀÏÌÉÏ¼Ò ˼͜Ç-
                                                 ÇÃǼ Ïà ÎÔÉÀͼÏÄÆ·
     ÁÐÅÉ˾ÎÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÙÒÉËÏÀ ÔÏÙ ÓÙÓÔ¼ÍÁÔÏ× “ÙÔ¾ ÔÏ  ÐÏÒŽ ÅнÓÈ× ÎÁ ËÁÌ»ÓÅÉ ÓÅ ÂϼÕÅÉÁ ËÁÉ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖ- ÎÔÈËÀÍÄÁÊ͜ ÏÊÔ
     ÍÉËÒ¾ ÍÈØÁÎÉ˾ ÍÙÒͼÇËÉ ÁÐÏÐλÅÉ ÍÉÁ ÐÒÖÔ¾ÇÎÖ- μÓÅÉ ÍÅ ¢ÌÌÏÙ× ÍÈØÁÎÉËÏÀ× ÅËÐÒÏÓÑÐÏÙ× ÔÏ٠ŽÄÏÙ×  ¢ÎÈ·ÉÊÔÒ£
     ÒÈ ÅÙÆÙÝÁ ÓÅ ÓÈÍÅ½Ï ÐÏÙ ÐÅÒÉÍ»ÎÅÉ ËÁÎÅ½× ¾ÔÉ ÔÏ  ÔÏÙ ¦Ï —ÉÏÎÉ˾ ÙÒͼÇËÉ ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ ÁÙÔ¾ÎÏÍÁ ÐÏÒŽ
     ÅоÍÅÎÏ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÕÁ Ë¢ÎÅÉ Å½ÎÁÉ ÎÁ ØÁÍÏÇÅÌ¢ÓÅÉ  ÎÁ ТÒÅÉ ÁÐÏÆ¢ÓÅÉ× ËÁÉ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇÁÓÔŽ ÍÅ ÔÏÙ× ÏÍϽÏÙ×


     Mercedes                     16                    Mercedes-Benz
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21